رنگ نمای سیلیکونی

خانه / رنگ نما / رنگ نمای سیلیکونی

رنگ نما سیلیکونی :

رنگ آمیزی کلیه سطوح خارجی ساختمان موضوع بسیار حساس و خاصی بوده و عموم بسترهای مورد استفاده از مواد معدنی تشکیل شده است ، مانند بتن ، سیمان ، آجر ، سنگ و …. همگی اینها دارای پایه قلیایی می باشد رنگهای روغنی که بر پایه آلکید رزین ها تولید می گردند به دلیل ساختار پایه رزین آلکید ها نسبت به محیط های قلیایی بسیار ضعیف بوده و دوام رنگهای نمای ساختمان بر پایه این رزین ها پایین بوده ، به مرور زمان به سرعت از بین می رود.

 

تخریب قلیایی رنگ :

 

رنگهای پلاستیک بر پایه رزین های وینیل استات ها می باشند ، مقاومت بسیار بالایی در برابر محیط های قلیایی دارند ، اما توان پایینی در برابر رطوبت نرم و آب داشته  ، لذا در تماس با آب به سرعت تبله و هیدرولیزمیگردند .

 

بهترین پوشش که برای رنگ آمیزی نمای خارجی ساختمان ها در چند دهه اخیر تولید و در حال استفاده می باشد رنگ های بر پایه رزین های اکریلیک می باشند ، این رنگ ها  خود نیز دارای خاصیت قلیایی بوده و سازگاری بسیار بالایی با مواد قلیایی تشکیل دهنده نما دارند ، همچنین چسبندگی بسیار خوبی به کلیه سطوح قلیایی داشته، مقاومت بالایی در برابر آب رطوبت و نور خورشید دارند .

 

از دیگر مشکلات این پوشش ها ایجاد یک لایه یکدست و بدون تنفس بر روی نما می باشد ،بارشبارانوهمچنینرطوبتجذبشدهازطریقسطحپشتییابسترساختمانونفوذآندرسطح بسترسببمی‌گرددتااینرطوبتسببکاهشچسبندگیبینرنگولایهزیرینگردد درفصولبارشیبهخصوصدرمناطقشمالوجنوبکشورماننداستان‌هایمازندرانو گیلان و برخی مناطق با رطوبت بالا مانند کیش قشم و دیگر مناطق کشور به علت افزایش فشار اسمزی ، رطوبت جذب رنگ شده و در فصل گرما ، در فصل مشترک رنگ و بستر قرار گرفته و به مرور زمان به دلیل این که قادر به عبور نبوده و بخار نمی شود سبب تبله کردن یا پوسته شدن رنگ می گردد ، رنگ های سیلیکونی شرکت الوان پوشش تهران دو وظیفه اصلی را انجام می دهند:

 

 1. ایجاد سطحی تنفس پذیر و متخلخل در حد نانومتری
 2. کاهش کشش سطحی رنگ

 

 

 

 

 

 

تفاوت رنگ رنگ سیلیکونی و رنگ غیر سیلیکونی :

 

تخلخل ایجاد شده در سطح رنگ سبب عبور آسان بخار آب و رطوبت از سطح بستر و تنفس پوشش می گردد و همچنین کاهش کشش سطحی پوشش باعث خاصیت آب گریزی ، غبار گریزی ، خاصیت ضد رطوبتی سطح  یا رنگ میشود .

به عبارتی دیگر کاهش کشش سطحی رنگ سبب کاهش درگیری ، اصطکاک، چسبندگی گرد و غبار آب و …. شده ،لذا آلودگی های خارجی  توانایی چسبیدن به سطح را نداشته، با بارش باران از سطح پاک و شسته می گردند بنابراین به این گونه رنگها رنگ ها میتوان خود تمیز شونده اطلاق گردد.

 

در رنگ های نمای ساختمانی حفظ تمیزی و خاصیت ضد گرد و غبار و خاصیت آب گریزی و دیر کثیف شدن نما و همچنین تمیز جلوه دادن سطوح بتنی سیمانی اجری آردواز و هر سطح مشابه خارجی پس از اجرا و مقاومت در برابر کلیه شرایط آب و هوایی و تغییرات دمایی شدید از جمله مسائلی است که باید در اجرای رنگ های ساختمانی به آن توجه خاص داشت همچنین به دلیل تغییرات تنش که ناشی از عواملی مانند تنش های ناشی از دما و یا نشست هایی که در سازه رخ می دهد و همچنین در نما میبایستبهاینموضوعتوجهویژه‌ایشود. رنگ های سیلیکونی نما شرکت الوان پوشش تهراندربرابراینتغییراتمقاوم،دارایخاصیتانعطافپذیریبالاییمی باشدتاترکهاوآسیبدیدگیهایبسترزیردرطولمدتزمانبهرهبرداریساختمانکمتردیدهگردد . اینمحصولاتبرپایهرزینهایسیلیکونآکریلیکبودوباخاصیت ضد ترک و ضد خزه میباشد ، دارای قدرت بالای آبگریزی غبارگریزیوکاملاًواترپروفمی‌باشد.

 

از مزایای این دسته رنگ ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

 1. قابلیت آب گریزی و غبار گریزی بالا
 2. دارای خاصیت انعطاف پذیری بسیار بالا و همچنین مقاوم در برابر تنش های مختلف در ساختمان
 3. کاملاً ضد آب و قابل شستشو بوده
 4. مقاومت بسیار بالا در برابر باران های اسیدی و محیط های قلیایی
 5. با توجه به ساختار پوشش خوش شده و وجودی تخلخل های در سطح نانومتری ایجاد تنفس بستر زیر فراهم گردیده و به راحتی بخارات و تبخیر های درونی می تواند انجام پذیرد بدون آنکه
 6. سرعت خشک شدن بالا و قابل رقیق شدن با آب
 7. بدون بوی نامطبوع و فاقد مواد سمی و بدون حساسیت

 

 

دسته بندی رنگ نمای سیلیکونی شرکت الوان پوشش تهران به شرح زیر میباشد :

 1. رنگ نمای سیلیکونی براق – نیم براق – مات
 2. سیلر نمای سیلیکونی
 3. لاک نمای سیلیکونی